ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Riadime sa platným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon").

2. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Občianske združenie Machuľa

IČO: 50310674

sídlo: Dolná ulica 2/32, 962 61 Babiná

e-mail: machula@machula.sk

Ďalej len "Prevádzkovateľ".

3. Dotknutá osoba a osobný údaj:

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú podľa GDPR.

Osobný údaj  je akýkoľvek údaj týkajúci sa identifikovanej, alebo identifikovateľnej osoby, podľa ktorého je možné túto osobu identifikovať. Identifikovateľnou fyzickou osobou je každá fyzická osoba, ktorú možno na základe týchto údajov možné priamo, alebo nepriamo identifikovať.

4. Nami zbierané osobné údaje a účel spracovania:

Prevádzkovateľ spracováva tieto osobné údaje:

Z dôvodu komunikácie a kontaktu s návštevníkmi našej stránky:

a) meno a priezvisko

b) telefónne číslo

c) e-mail

Z dôvodu fakturácie a ekonomických náležitostí (fakturačné údaje):

a) meno a priezvisko

b) adresa

c) firemné údaje (IČO, DIČ)

d) číslo bankového účtu

5. Právne základy:

V zmysle zákona spracovávame osobné údaje dotknutých osôb na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracovávanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Spracovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky prevádzkovateľa (najmä zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, legislatíva v oblasti daní.

Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

6. Spôsob spracovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a tlačenej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. Tlačená forma spracúvania je len pre potreby vedenia účtovníctva a spracovania zmluvných podkladov.

7. Zabezpečenie osobných údajov:

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Technické zariadenia, na ktorých sú osobné údaje spracovávané sú zabezpečené heslom a antivírovou ochranou a nevynášajú sa z nami zabezpečených priestorov. Osobné údaje v tlačenej forme máme bezpečne uložené.

8. Doba uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (od prvého kontaktu po ukončenie komunikácie). Po dobu uplatňovania nárokov z tohto zmluvného vzťahu (pri daňových a účtovných dokladoch je doba uchovávania 10 rokov) a tiež do uplynutia premlčacej doby na uplatnenia práv zo zmluvného vzťahu (po dobu do 3 rokov, obhajoba a uplatnenie nárokov prevádzkovateľa).

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutých osôb prenášať do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií.

10. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:

Právo na prístup a informácie k svojim osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o účele a kategóriách spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených prevádzkovateľov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Informáciu o spracovávaní osobných údajov na iný účel, ako ten na ktorý boli získané.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Tiež má právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov:

Dotknutá osoba má v niektorých prípadoch právo žiadať o výmaz a to v prípadoch ak:

a) osobné údaje dotknutej osoby nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli poskytnuté;

b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu svojich osobných údajov;

d) spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov keď:

a) boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

b) zanikli všetky záväzky dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi;

c) boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

d) boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dala dotknutá osoba súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby;

e) uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala;

f) bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov

a) v prípade, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov do doby, než sa overí ich správnosť;

b) v prípade, ak spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je nezákonné;

c) v prípade, ak osobné údaje dotknutej osoby už prevádzkovateľ nepotrebuje na účel spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje pre uplatnenie, výkon, alebo obranu svojich právnych nárokov;

d) v prípade, ak dotknutá osoba namieta podľa predchádzajúceho bohu so spracovaním svojich osobných údajov;

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak dotknutá osoba bude požadovať prenos svojich osobných údajov inej spoločnosti, alebo správcovi, prevádzkovateľ odovzdá osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivým dôsledkom na právach iných osôb, nebude Vašej žiadosti vyhovené.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať spracovanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracovaniu osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje: https://dataprotection.gov.sk